เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

เอกสารข่าว การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ) พ.ศ..... วุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ . พ.ศ..... ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... โดยเชิญผู้แทนจากสมาคมโรงงานน้ำตาลไทย ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
และผู้แทนจากสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล มาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.....

2. พิจารณากำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญมตินัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา