เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

เชียงใหม่ : วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะลงพื้นที่พัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนยกระดับความสามารถหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์บ้านออนใต้ (Creative Industry Village : CIV) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) มาตั้งแต่ปี 2559 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด สร้างแบรนด์ของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ปัจจุบันชุมชนบ้านออนใต้ โดยมีเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จุด คือ สวนหม่อนศิริ อิษดาผ้าทอ ร้านอยากกาแฟ และสวนศิลป์ และได้รับการส่งเสริมและผ่านการตรวจประเมินการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน มอก.เอส ซึ่งเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ "ดีแทค เน็ตทำกิน" ไปพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้ชุมชนบ้านออนใต้ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดบนโลกออนไลน์ โดยเปลี่ยนผ่านการค้าขายจากตลาดสดสู่ตลาดออนไลน์ อาทิ เรียนรู้แพลตฟอร์มสำหรับการทำตลาดออนไลน์ การถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรับการตลาดออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม นายปรีชา บัววิรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่