เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมกับ กมธ.เศรษฐกิจฯ จัดเสวนา “สถานการณ์ความสามารถทางการแข่งขันของไทย : ปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไข” ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้ดีขึ้น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา B1-1 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่อง “สถานการณ์ความสามารถทางการแข่งขันของไทย : ปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไข” ผ่านรูปแบบผสมในห้องประชุม (onsite) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Webex Meetings) โดยมี นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา และนายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา
.
สำหรับการเสวนา เรื่อง “สถานการณ์ความสามารถทางการแข่งขันของไทย : ปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไข” จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและต่างประเทศ แนวทางการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในปี 2022 ในภาพรวม ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 33 จากผลการจัดอันดับรวม 63 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถการแขงขันของไทย อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ธุรกิจใหม่ และการสร้างนวัตกรรม ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินได้ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตบุคลากรไม่สอดรับกับความต้องการภาคธุรกิจ ค่าแรงสูง ประสิทธิภาพและการบริหารของภาครัฐ การปลดล็อคกฎหมาย กฎระเบียบ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ฯ กล่าวว่า ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่ได้รับจากการเสวนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงานของวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะนำไปกำหนดแนวทางเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต่อไ

ที่มา https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/10283/TH-TH