เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

ข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕