เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

กระทรวงอุตสาหกรรม หนึ่งในหน่วยงานที่ยึดแนวทางการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ตลอดจนนำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางสู่การพัฒนาคนในชุมชน

ตามหลักการนี้พระองค์ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า มุ่งการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนา ให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังต้องมีการเตรียมตัวหรือต้องใช้เวลากับการตั้งตัวก่อนที่จะปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริดังกล่าวมาเป็น “หัวใจ” ต่อการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ด้วยตระหนักถึงการสร้างรากฐานชุมชนให้แกร่งมาจาก “ข้างใน” พัฒนาก้าวสู่ชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้วยมีธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในแทบทุกมิติ ทั้งด้านสินค้าและการบริการ ในแนวคิดการดำเนินงาน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเติมเต็มองค์ความรู้กับ “หมู่บ้าน CIV” ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลัก 7 ประการ คือ

1. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กล่าวคือ ใช้เทคโนโลยีที่มีราคาไม่แพงแต่ถูกหลักวิชาการ

2. มีขนาดผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ

3. ไม่โลภ หลง ไม่เห็นกำไรระยะสั้นเป็นหลัก

4. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

5. เน้นการกระจายความเสี่ยงด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และหรือมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลผลิตได้

6. เน้นการบริหารความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหนี้จนเกินขีดความสามารถในการจัดการ

7. เป็นการใช้เสน่ห์ในท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อน

จากหลักการศาสตร์ของพระราชาต่อการพัฒนาหมู่บ้านสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หมายถึง หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกจากชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือกหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้นแบบ 9 ชุมชน ในปี 2560 ก้าวเดิน “ตามรอยพ่อ” ร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อถวายความอาลัยต่อพ่อของแผ่นดิน "ชุมชนน้อมนำสู่การปฏิบัติและร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขตลอดไป" พสุ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา https://ipc7.dip.go.th/th/category/ipc7-dip-news/2018-08-27-04-42-42