เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน ชาวจังหวัดน่าน

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่พบประชาชน พร้อมฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนชาวจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง และนายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่สาม เตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2563

โดยมีกำหนดการ​​ดังนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม  2563  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดน่าน เพื่อหารือร่วมกับ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานประเด็นการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเตรียมการรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม    ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน  จากนั้นเดินทางไปยังอำเภอบ้านหลวง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และพบปะประชาชนที่ร่วมโครงการ คทช.

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผา เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา โมเดล  ณ  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน  และพบปะกลุ่มคลัสเตอร์น่านอโกร  อินดัสทรี  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  ณ บ้านถั่วลิสง อำเภอเมืองน่าน

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563  ลงพื้นที่อำเภอเวียงสา เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและรับฟังการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากชุมชน  ณ บ้านน้ำมวบ อำเภอเวียงสา 

ที่มา https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/15311