เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ​ 

ประวัติการศึกษา

 • 2537     ปริญญาเอก Ph.D. (Economics, Concordia University, Canada
 • 2532     ปริญญาโท Master of Economics, Queen’s University, Canada
 • 2526     ปริญญาโท พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2523     ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

 • มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
 • ธ.ค. 2560 – พ.ค. 2562     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2560 – ธ.ค. 2560     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
 • มิ.ย. 2559 – ก.ย. 2560     ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2559     อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558     รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ค. 2556 – ต.ค. 2557     ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • ธ.ค. 2553 – พ.ค. 2556     ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งสำคัญในอดีต/ปัจจุบัน

 • ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน        คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • ส.ค. 2559 – ก.ย. 2560    ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ก.ค. 2560 – ก.ย. 2560    ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • เม.ย. 2557 – มิ.ย. 2559   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • มิ.ย. 2559 – ก.ย. 2560    คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม