เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja
ประวัติการศึกษา
 • 2537     ปริญญาเอก Ph.D. Economics, Concordia University, Canada
 • 2532     ปริญญาโท Master of Economics, Queen’s University, Canada
 • 2526     ปริญญาโท พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2523     ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการรับราชการ
 • มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
 • ธ.ค. 2560 – พ.ค. 2562     รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2560 – ธ.ค. 2560     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • มิ.ย. 2559 – ก.ย. 2560     ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2559     อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558     รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ค. 2556 – ต.ค. 2557     ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • ธ.ค. 2553 – พ.ค. 2556     ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่งสำคัญในอดีต/ปัจจุบัน
 • ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน          คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
 • ส.ค. 2559 – ก.ย. 2560      ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ก.ค. 2560 – ก.ย. 2560      ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • เม.ย. 2557 – มิ.ย. 2559     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน
 • มิ.ย. 2559 – ก.ย. 2560      คณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน

.

.

ผศ. (พิเศษ) ดร. สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ เกิดเมื่อ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2500 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม คนแรกที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ เกิดเมื่อ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2500 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนแรกที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

ดีตประธานกรรมการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการ บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ อดีตประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) อดีตกรรมการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อดีตกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่สองที่มีตำแหน่งทางวิชาการในรอบ 40 ปี ถัดจาก ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเป็นอดีตอาจารย์พิเศษหลายมหาวิทยาลัย