เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉับบที่ ..) พ.ศ... ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- รับทราบหนังสือของ สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งประธานวุฒิสภา ส่งมายัง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นควรเชิญผู้แทนจากสมาคมโรงงาน น้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งต่อไป

- พิจารณาร่างพระราชพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบความเป็นมาและข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ จากผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเลขาบุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ โทร. ๑๒ ๘๓๑ ๙9๖๓